Güvenilir ve Profesyonel Çözümlerimiz İçin Bize Ulaşın 0545 365 37 14

07
Dec
Reklamlara Yönelik Tutumlar
Reklamlara Yönelik Tutumlar
  • admin
  • 1343 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Reklamlar ve reklamcılık ikna edici bir iletişim etkinliği olarak
değerlendirildiğinde, reklamlara ve reklamcılığa yönelik tutumlar ikna sürecinde
önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim reklamlara yönelik
olumsuz tutumları olan bir izleyici grubunu etkilemeye çalışan reklamcı için
öncelikli sorun reklamın başarısızlığı değil izleyicilerin, çoğu zaman göz önüne
alınmayan, olumsuz tutumlarıdır. Bu bağlamda, reklamlara yönelik izleyici
tutumlarının öncelikli olarak reklamcılar ve reklam verenler tarafından önemsenmesi
gerekmektedir.

Tutum kavramı genel olarak bireyin çevresindeki herhangi bir olgu ya da
nesneye ilişkin sahip olduğu tepki eğilimini ifade eder. Başka bir değişle tutum,
bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış
biçimi olarak tanımlanabilir. Bir eşya, bir tasarım, bir durum, bir olay ya da bir birey
ya da bireyler grubu tutumun konusu olabileceği gibi, herhangi soyut bir kavram,
olgu ya da durum da mutluluk, mutsuzluk, iyi, kötü, yüce, tanrı vb. tutuma konu
edilebilir. Kısaca, bir durum, olay, nesne ya da kişi karşısında belli bir tavır ortaya
koymaya, davranış göstermeye hazır olma durumu olarak bilinen tutum ile bireyin
kişilik özellikleri, içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel çevre, toplumsallaşma
süreci, bilgi birikimi ve yaşam deneyimleri arasında yakın bir ilişki vardır.

İnsanların gözlemlenebilen davranışlarının oluşmasına zemin hazırlayan
tutumlar, belli bir nesne, marka, kurum, kişi ya da durumla ilgili bireyin zihninde
oluşan olumlu ya da olumsuz inançların bütünüdür. Bu inançların oluşmasında
bireyin önceki deneyimleri ve duyumları ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumlu ya
da olumsuz duygular tutumların oluşmasında etkili olmakta ve bireyin tutumlarının
derecesi ve anlamına göre de davranışlarını şekillendirmektedir. Dolayısıyla
davranışın biçimi ve içeriği belli bir konudaki tutumların ne olduğunu da ortaya
koymaktadır. Reklamcılık açısından konuya bakılacak olursa, bir marka ya da
kuruma yönelik tüketicilerin kendi kişisel deneyimleri ve deneyimlerin yarattığı
tatminin düzeyi, çevreden edindikleri duyumlar, reklamlar ve markanın diğer
pazarlama iletişimi faaliyetlerinden müşterilerin çıkardıkları anlamlar markaya
yönelik bir düşünce, duygu ve inancın oluşmasını sağlayacaktır.
Reklamlara yönelik tutumlar konusu hem akademi hem de sektör
çalışanlarının ilgisinin artmakta olduğu bir konudur. Bu konu ile yapılan çalışmalara
bakıldığında reklama yönelik tutumların, birçoğu sosyal ve ekonomik boyutlar ile
ifade edilen, değişik boyutları olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu boyutların
çoğunlukla bir pratik olarak reklamdan çok kurumsal anlamda reklama yönelik
olduğu söylenebilmektedir.
Reklamlara yönelik tutumların olumlu olması reklamın doğası gereği
barındırdığı bir takım özelliklerden kaynaklanabilir. Örneğin, reklamın bilgilendirici
ve haberdar edici özelliklerini değerlendiren tüketicilerin reklamlara yönelik olumlu
tutum geliştirmeleri beklenebilir. Bunun yanında reklamlarda kullanılan farklı
çekicilik türleri reklamlara yönelik olumlu tutumların gelişmesine yardımcı
olabilmektedir. Olumsuz olarak, reklamlar tüketimi teşvik ettiği, yapay gereksinimler
yaratmaya yardımcı olduğu gerekçeleriyle eleştirilebilmektedir.

Kaynak : egifder.gumushane.edu.tr/article/download/5000006398/5000006827